Privacystatement

 1. Wie is Atelier NJ?
  Atelier NJ is een online webshop waar u verschillende schoonheidsproducten kunt kopen. Daarnaast worden ook andere sfeer producten verkocht, zoals geurkaarsen en geurdiffusers.

  Om een goede invulling te geven aan onze service, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. O.a. voor het verwerken van uw bestellingen en het onderhouden van het contact met u. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen dat ze veilig zijn. Dat is voor ons en voor u erg belangrijk. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze nodig hebben leest u hieronder. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie er bij uw gegevens kunnen en hoe lang we uw gegevens bewaren.

  Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor klanten en bezoekers van de website door Atelier NJ, ingeschreven bij de KvK met nummer 84833858. Atelier NJ is aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Atelier NJ
  Nieuwe Steen 52
  1625HV Hoorn

 2. Welke persoonlijke gegevens verwerkt Atelier NJ?
  Atelier NJ verwerkt uw persoonsgegevens om een goede service te kunnen verlenen. Dit doen we ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze diensten of producten reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Om deze reden gebruiken wij de volgende persoonsgegevens, die ook bij ons worden opgeslagen:
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Factuuradres
  • Bezorgadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Registreren

 3. Analyses van bezoek- en klikgedrag
  In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Atelier NJ, kunnen we aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. U kunt hierover meer lezen in ons cookiestatement. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door Atelier NJ worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze gegevens actueel.

 4.  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet
  Onze website en service hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen die bijzonder of gevoelig zijn, zoals genoemd in de AVG. Daarnaast hebben wij ook niet de intentie om gegevens te verwerken van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ateliernj.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 5. Waarom verwerkt Atelier NJ mijn persoonlijke gegevens?
  Wij hebben uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden. Wij lichten dit verderop in deze tekst toe:
  • Verwerking, bezorging en retournering van uw bestelling
  • Contact met onze klantenservice
  • Klachtenafhandeling
  • Beheer en onderhoud van uw persoonlijk- of gastaccount
  • Inkoop, betalingen en het verwerken van de financiële administratie
  • Marketing, Social Media, Google Analytics, Landingspagina’s en Pushnotificaties
  • Klanttevredenheid
  • Kwaliteitsmangement, controles en analyses
  • Beveiliging en voorkoming van misbruik en fraude

   • Verwerking, bezorging en retournering van uw bestelling
    Als u op onze website iets bestelt dan verwerken wij daarvoor uw gegevens en kunnen we u ook e-mails sturen om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling. We houden ook bij wat u in het verleden bij ons hebt besteld. Ook hebben wij deze informatie nodig om er voor te zorgen dat u uw bestelling ontvangt. Daarom kunnen wij, indien dat nodig is voor een goede afhandeling, uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zoals partijen die de aflevering van de bestelling verzorgen. Uw gegevens zijn ook nodig om een retournering mogelijk te maken.

   • Contact met onze klantenservice
    Uw gegevens worden gebruikt voor contact rondom (de status van) uw bestelling. Daarnaast kunt u ook altijd bij ons terecht voor allerlei vragen rondom onze producten en diensten. Dit kan via e-mail of het online contactformulier.

    Wij zullen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over (wijziging van) onze diensten en producten, middels losse e-mails of een nieuwsbrief. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? Dan kunt u zich altijd uitschrijven via de link onderaan de betreffende e-mail. Dat geldt dan alleen voor onze nieuwsbrieven, we kunnen nog wel per e-mail met u communiceren over uw bestelling of andere vragen die u stelt.

    De website van Atelier NJ is beveiligd. Gegevens die u met Atelier NJ uitwisselt via de website worden versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding.

    Via het contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. De gesprekken die u met ons voert worden veilig bewaard in onze business app tool. Uw contactgeschiedenis wordt veilig bewaard zodat we kunnen zien waar het gesprek over ging, maar ook om vragen en klachten terug te kunnen lezen.

    Ook via het social media kanaal Instagram kunt u contact met ons opnemen. Uw berichten komen binnen via de genoemde platformen. Daar wordt uw contactgeschiedenis veilig bewaard om besproken informatie terug te kunnen lezen over afspraken, maar ook om vragen en klachten terug te lezen.

   • Klachtenafhandeling
    Wij doen er alles aan om u een zo goed mogelijke service te verlenen. Als u onverhoopt ontevreden bent met onze producten of service, dan kunt u bij ons een klacht indienen. U kunt uw klacht sturen naar info@ateliernj.nl. Voor onze klachtenafhandeling volgen wij het regelement van Thuiswinkel. Meer hierover kunt u hier lezen.

   • Beheer en onderhoud van uw persoonlijk account
    Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij met u contact kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

    Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
   • Inkoop, betalingen en het verwerken van de financiële administratie
    Wij gebruiken uw gegevens om betalingen en de financiële administratie te verwerken van uw aankopen via onze website. We kunnen ook gegevens gebruiken om bestellingen te plaatsen die noodzakelijk zijn voor de levering van een product. Daarnaast gebruiken wij geanonimiseerde gegevens om onze voorraad aan producten op peil te kunnen houden.
   • Marketing, Social Media, Google Analytics, Landingspagina’s en Pushnotificaties
    We gebruiken uw gegevens ook voor marketing doeleinden. We gebruiken hiervoor cookies, van onszelf en andere partijen, meer hierover leest u in ons cookiestatement.
   • Klanttevredenheid
    Als u onze producten koopt, vragen we u om uw mening. Zo proberen we onszelf te verbeteren. En ook als u een product reviewt verwerken we uw persoonsgegevens om uw review te publiceren (hiertoe zijn wij wettelijk verplicht). Daarnaast zullen wij uw gegevens ook gebruiken om eventuele vragen te beantwoorden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te evalueren (al dan niet aan de hand van uw review of feedback). Hiervoor koppelen we uw feedback of reviewgegevens ook aan uw klantgegevens. Deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Na 5 jaar anonimiseren we alle reviews. Wilt u uw review eerder anoniem of verwijderd hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier of info@ateliernj.nl.
   • Kwaliteitsmanagement, controles en analyses
    Atelier NJ wil u een optimale service bieden. Daarom analyseren wij gegevens die te maken hebben met onze producten en service. Het gaat over het type producten, maar ook om de (efficiëntie van) onze administratieve processen. Deze analyses maken wel gebruik van persoonsgegevens als bronbestanden maar bevatten alleen geaggregeerde data bedoeld om beter sturing te geven aan de organisatie.

    Daarnaast  kunt u zelf ook een review of ervaring achterlaten op de website. Die informatie gebruiken wij voor het verbeteren van onze diensten en producten. Als u dat goed vindt, plaatsen wij uw naam ook bij de review op de website, zodat andere klanten kunnen zien dat het een legitieme review is.

    Ook kunnen wij onderworpen worden aan externe controles van toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dergelijke controles doen zij op basis van een wettelijke verplichting/bevoegdheid.

    Atelier NJ kan daarnaast ook zelf een interne- of externe auditor inschakelen voor financiële controles en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening.

    De auditor of inspecteur kan controles doen op processen en verkrijgt dan toegang tot de documentatie die daar relevant voor is. Dat kan ook persoonlijke informatie van onze cliënten zijn. Dit gebeurt dan op grond van het gerechtvaardigd belang van Atelier NJ. In dit geval prevaleert het belang van de organisatie bij een zorgvuldige bedrijfsvoering over het privacybelang van cliënten en medewerkers. Het is voor deze doeleinden noodzakelijk om steekproefsgewijze controles uit te voeren. Atelier NJ maakt met auditors voorafgaand afspraken over de reikwijdte van de controles, de bewaartermijnen van gegevens en geheimhouding.
   • Beveiliging en voorkoming van misbruik en fraude
    Atelier NJ zal uw gegevens ook verwerken om een goede beveiliging van de systemen en uw gegevens mogelijk te maken. Daarnaast zullen uw gegevens ook gebruikt worden ter voorkomen van fraude en misbruik.

 1. Grondslagen voor gegevensverwerking en bewaartermijnen
  Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de privacywetgeving (AVG). Bij Atelier NJ verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
  • Om uitvoering te geven aan een overeenkomst – wij verwerken bepaalde gegevens om uw bestelling af te kunnen handelen.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust – zo zijn wij verplicht om, op basis van fiscale wetgeving, om onze financiële administratie ten minste 7 jaar bewaren.
  • Met uw toestemming: wij vragen uw toestemming om u te mogen benaderen met onze marketinguitingen.
  • Omdat dit noodzakelijk is voor een legitiem belang van Atelier NJ: dit is bijvoorbeeld het geval bij kwaliteitsmanagement. Atelier NJ heeft er belang bij om de kwaliteit en efficiëntie van haar diensten te verbeteren. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens langer dan de wettelijke termijn worden bewaard –weliswaar geanonimiseerd – ten behoeve van statistische doeleinden. Ook zullen wij uw gegevens verwerken ter voorkoming van fraude en misbruik.
 1. Met wie deelt Atelier NJ persoonsgegevens?
  Atelier NJ kan bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Atelier NJ. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT-security worden geborgd. Een voorbeeld hiervan is MyParcel of PostNL voor het versturen van pakketten.

 2. Uw rechten
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft voor dat u als betrokkene een aantal rechten heeft m.b.t. uw persoonsgegevens. Dit lichten wij hieronder toe. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u een e-mail sturen naar info@ateliernj.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

  Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.
  • Recht op inzage
   U heeft te allen tijde en zonder kosten het recht op inzage van uw persoonsgegevens en op informatie over hoe die verwerkt worden. Het recht op inzage omvat: informatie dat Atelier NJ uw persoonsgegevens gebruikt, om welke gegevens het gaat, met welk doel, aan wie gegevens zijn verstrekt en de herkomst ervan (indien bekend). U kunt van ons ook een afschrift van uw dossier krijgen.
  • Recht op het corrigeren van de verzamelde persoonsgegevens
   U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Het recht op correctie houdt in dat u Atelier mag vragen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt. U kunt ook een aanvulling laten opnemen. Correcties kunt u ook zelf doorvoeren via uw account op onze website als u die heeft.
  • Recht op vergetelheid
   Als het voor Atelier NJ niet meer noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren of te verwerken, kunt u ons vragen te stoppen met de verwerking van persoonsgegevens (of dat te beperken) of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen. Wij kunnen aan dit verzoek niet altijd gehoor geven. Zo zijn wij wettelijk verplicht voor de belastingdienst om financiële gegevens 7 jaar bewaren. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, krijgt u hiervoor van ons uiteraard de nodige toelichting.
  • Recht op dataportabiliteit
   U kunt, als u dit wenst, gegevens die u aan ons heeft verstrekt, ontvangen. Dit maakt het voor u makkelijker om gegevens door te geven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
  • Recht om bezwaar te maken
   Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de legitieme belangen van Atelier NJ (en niet op andere verwerkingsgronden) heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

 1. Vertrouwelijkheid van informatie
  Medewerkers van Atelier NJ gaan zorgvuldig om met al uw gegevens. Deze worden niet met derde partijen gedeeld (behalve zoals genoemd onder hoofdstuk 5), tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienst. Ook worden uw persoonsgegevens niet gepubliceerd.

 2. Hoe bewaart en beveiligt Atelier NJ uw persoonsgegevens?
  Atelier NJ neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van misbruik. Alleen bevoegde medewerkers kunnen uw gegevens inzien en acties worden gelogd. Wij maken intern op de kritieke infrastructuur gebruik van meer factor authenticatie. Periodiek vinden privacy en security audits plaats. Op onze websites maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen.

  Als u een gebruikersaccount hebt aangemaakt op onze website, zorgen wij ervoor dat deze beveiligd is. Alle data wordt geëncrypteerd. Daarnaast werken wij alleen samen met leveranciers die voldoen aan de AVG regels.

  Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen zoals we ze eerder in deze privacystatement hebben opgesomd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Gegevens kunnen –geanonimiseerd – eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. Tot de systemen hebben een beperkt aantal medewerkers van Atelier NJ toegang.

  Ondanks onze maatregelen kan het voorkomen dat er een kwetsbaarheid is in onze informatiebeveiliging. Als u denkt dat u een zwakke plek heeft gevonden, horen wij dit graag en willen wij met u samenwerken om dit zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Wij zullen bij de behandeling van een melding de leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure van het NCSC volgen.

 3. Intellectuele eigendomsrechten
  Alles op de website van Atelier NJ is van ons. Dat geldt voor teksten, logo’s, illustraties en foto’s. Wij hebben deze gemaakt of de beelden zijn met instemming van de maker of de afgebeelde persoon op onze websites gekomen. Als bezoeker kunt u daarom niet zomaar het materiaal op onze sites kopiëren, hergebruiken of openbaar maken. Wit u dit toch doen, vraag ons dan even of het mag. Stuur een mail naar info@ateliernj.nl.

 4. Meldplicht datalekken
  Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Wij horen dit heel graag van je. Stuur ons een e-mail naar info@ateliernj.nl. Vermeld in de onderwerpsregel melding datalek en geef ons een korte omschrijving. Laat ons ook even weten hoe we je kunnen bereiken.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacystatement van Atelier NJ? Dan kunt u deze richten aan info@ateliernj.nl. Wij helpen u uiteraard ook graag via dat e-mailadres als u een privacy gerelateerde klacht heeft over onze organisatie.

Wijzigingen privacystatement
Atelier NJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.

Versie: November 2023